कोरोना भगाऔॅ

  २०७७ जेठ १७ गते १६:४३     शम्भुशरण सापकोटा

 

लेखक

हिॅड्न परे बाहिर मुखमा मास्क लगाऔॅ,
नखाऔॅ माछामासुस अनलाइनबाट सामान मगाऔॅ ।
साबुनपानीले हात धुनु छोए कुनै बस्तु,
सामाजिक दुरी कायम गरी कोरोना भगाऔॅ ।।

 

मादी गाउॅपालिका ( ४, कास्की ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X